pH Lus Optimalisatie

Results of PID Control optimization of a pH loop

Een biofarmaceutisch bedrijf heeft DotX gevraagd om:

  • On-site assistentie bij het toepassen van de PID Tuner om 4 regellussen af te stemmen in twee 2000 L bioreactoren.
  • On-site training in PID-afstemming met behulp van de DotX PID Tuner-software.

In deze post leggen we uit hoe we hebben samengewerkt en de geweldige resultaten hebben behaald.

De uitdagingen op het gebied van controle

De bioreactor in kwestie is een modern en hoogtechnologisch apparaat met PID-regellussen voor pH, opgelost zuurstof (DO) en temperatuur. Het meest uitdagende om te controleren is DO, omdat dit wordt geregeld door een mix van gassen, waaronder zuurstof, CO2 en lucht. De PID-uitvoer van de DO-lus is de invoer voor een schema van deze gassen.

Analyse van de PID-lussen

We hebben de regelschema’s en gegevens van de laatste batch geanalyseerd. Uit onze analyse bleek het volgende:

  • Alle PID-regelafstemmingen konden met minstens een factor 2 worden verbeterd (in termen van reactietijd en demping van de gesloten lus).
  • Er was een probleem met het schema voor gassen die worden gebruikt om DO te regelen: op een gegeven moment veroorzaakte dit schema instabiel lusgedrag.
  • Het was nuttig om laagdoorlaatfilters toe te voegen aan het DO-signaal om pieken te voorkomen bij het toepassen van de D-actie in de PID-regelaar.

Resultaat met de DO-lus

Hieronder ziet u gemeten gegevens van de DO-lus vóór optimalisatie (verzameld in een batch ervoor) en daarna (verzameld in de batch na het wijzigen van de PID-instellingen). Duidelijk is dat rond t=75 uur de afwijkingen van het streefdoel met meer dan een factor 10 zijn verminderd. Dit is gedeeltelijk te danken aan de veranderingen in het gasschema en de verbeterde PID-afstemming.

Resultaat met de pH-lus

Hieronder ziet u gemeten gegevens van de pH-lus vóór optimalisatie (verzameld in een batch ervoor) en daarna (verzameld in de batch na het wijzigen van de PID-instellingen). Het is duidelijk dat de reactietijd van de gesloten lus aanzienlijk is verbeterd (met meer dan een factor 4), demping is verbeterd en de afwijkingen van het streefdoel zijn verminderd met meer dan een factor 3.

Regel Systeem Monitor


Een van de Tata-fabrieken bevat 6 kritieke regellussen die de druk regelen. DotX kreeg de opdracht om deze in realtime te monitoren en actie te ondernemen als een of meer lussen prestatievermindering vertoonden, zoals slecht gedempte oscillaties, aandrijfproblemen en verzadiging. DotX heeft een interactieve, intelligente, op het web gebaseerde toepassing gecreëerd die op elk apparaat met internettoegang kan worden uitgevoerd, overal (pc, mobiele telefoon, enz.). De relevante lusgegevens worden elke 5 minuten geüpload naar een Azure-databaseomgeving. Eenmaal daar, worden de gegevens gecontroleerd op de gezondheid van de lus. Een van de controles betreft het ‘volgen van de actuator van de gevraagde positie’. We gebruiken de CUMSUM-methode in combinatie met een model van de reactie van de actuator op de vraag om een probleem te markeren, waarbij we het systeem hebben getraind op een jaar aan gegevens. Zodra de detectie is gemarkeerd, wordt een e-mailwaarschuwing verzonden naar een groep mensen, waaronder DotX. De onderstaande figuur laat zien hoe de toepassing eruitziet op een mobiele telefoon (waarbij het internetadres om veiligheidsredenen is gewijzigd). Het toont de procesvariabele (PV) en het ingestelde punt (SP) gedurende het afgelopen uur.Ontwikkelink van een Spel

Stichting Leeuw vroeg aan DotX om een geoptimaliseerde versie van hun jaagsimulator te ontwikkelen. Deze simulator is een met kabels bediende manipulator die door een operator wordt aangestuurd. De operator ‘lok’ prooidieren om de manipulator te achtervolgen (met vlees). DotX heeft niet alleen nieuwe geoptimaliseerde besturingssoftware ‘op papier’ ontwikkeld, maar ook in de vorm van een spel. Een van de verbeteringen is de toepassing van ‘haptische feedback’. Dat betekent in dit geval dat de joystick tegenkracht geeft wanneer de manipulator een obstakel nadert.

Bijzonderheden: De spanning in de kabels wordt gegenereerd door een besturingsalgoritme dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel berekent de gewenste spanningskrachten in drie loodrechte richtingen met behulp van 3 PID-regelaars (1 voor elke richting). Deze drie krachten worden vervolgens verwerkt via een spanningsverdelingsalgoritme in gesloten vorm, zoals beschreven in [1]. De haptische ondersteuning bestaat uit een terugduwkrachtveld rond vaste objecten (zoals muren en stenen in het gebied) dat wordt geschaald op basis van de tijd tot botsing, in de richting van de normaalvector die loodrecht staat op het botsende oppervlak.

https://www.instagram.com/p/BoqTWyJi5g2/?utm_source=ig_embed

[1] T. Lam et al, “Haptic interface in UAV tele-operation using force-stifness feedback”, 2009, IEEE.

Terug naar Projecten

Smart Grids

Een samenwerking tussen Dotx en onderzoekers in de hele EU.

Het EU-project TESTBED heeft tot doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor Smart Grids. Smart Grids zijn nieuwe methoden voor de distributie van elektriciteit. De huidige manier van elektriciteitsdistributie bestaat, grofweg gezegd, uit gecentraliseerde elektriciteitsproducenten en gedecentraliseerde consumenten van elektriciteit. Er is echter een steeds groter aantal gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten, zoals windturbines, zonnepanelen, enzovoort. Bovendien is hun elektriciteitsopwekking afhankelijk van het weer. De traditionele methode van elektriciteitslevering, waarbij men ervoor zorgt dat aan de vraag wordt voldaan, is inefficiënt: als er geen vraag is, moet men van de elektriciteit af zien te komen. Het idee van Smart Grids (slimme elektriciteitsdistributie) is om (sommige) consumentenapparaten hun vraag te laten aanpassen op basis van de elektriciteitsprijs. Smart Grids zijn nog niet wijdverspreid. Er zijn echter locaties waar deze ideeën binnenkort waarschijnlijk zullen worden verkend, zoals eilanden met lokale elektriciteitsnetwerken.

DotX is niet waarschijnlijk actief bijdragen aan Smart Grid-onderzoek, maar in plaats daarvan zullen we de onderzoekers die betrokken zijn raadplegen en proberen hun ideeën ’te stelen’ en om te zetten in commerciële toepassingen. Is dat slecht? Nee, dit is wat de EU en de onderzoekers willen dat we doen!

Jaagsimulator

Stichting Leeuw asked DotX to develop an optimised version of their hunting-simulator. This simulator is a cable driven manipulator that is controlled by an operator. The operator ’teases’ prey animals to hunt the manipulator (with meat).

DotX has not only developed new optimized control software ‘on paper’, but also in the form of a game. One of the improvements is the application of ‘haptic feedback’. That means, in this case, that the joystick pushes back when the manipulator approaches an obstacel. The tension forces in the cables are generated by a control algorithm consisting of two parts. The first part calculates the desired tension forces in three perpendicular directions using 3 PID controllers (1 for each direction). These three forces are then processed through a tension distribution algorithm in closed-form as described in [1].

The haptic assistance consists of a push-back force field around fixed objects (like walls and stones in the area) that is scaled on the basis of time to collision, in the direction of the normal vector that is perpendicular to the colliding surface.

https://www.instagram.com/p/BoqTWyJi5g2/?utm_source=ig_embed

[1] T. Lam et al, “Haptic interface in UAV tele-operation using force-stifness feedback”, 2009, IEEE.

DNPC-regeling van de Nederlandse polder ‘Waterlandse Boezem’.

...

Er is een op maat gemaakte regelaar ontwikkeld voor de besturing van twee pompstations in de polder ‘Waterlandse Boezem’. De regelaar moest complexe aan/uit-vereisten vervullen en de pompende activiteit in de duurdere daguren minimaliseren. Een paper over dit onderwerp is gepubliceerd en kan worden gedownload in onze Paper-sectie. De video over dit onderwerp laat iteraties van de regelaar zien terwijl deze de optimale pompinstellingen vindt om het waterpeil (onderste grafiek) binnen de limieten (gestippelde lijnen) te houden. De bovenste grafiek toont de voorspelde “belasting” op de polder (dat wil zeggen, de verwachte instroom van water in de komende 24 uur).

Verbeterde O2-regeling van een afvalwaterzuiveringsinstallatie

In afvalwaterzuiveringsinstallaties is een nauwkeurige regeling van de O2-niveaus essentieel. Als de O2-niveaus te veel variëren, kunnen de bacteriën in de installatie hun werk niet goed doen, namelijk het omzetten van chemisch afvalmateriaal in nitriet en nitraat.

Tot 2012 werd het O2-niveau geregeld door een standaard PID-regelaar. Om de regeling te verbeteren, hebben we de Smith-predictor geïmplementeerd in de PLC.

De figuur hieronder toont gemeten resultaten van VOOR (met standaard PID) en NA (met Smith-predictor). De laatstgenoemde regelaar wordt nu gebruikt.
Verbeterde regeling van papierpulp bij Crown van Gelder

...

Crown van Gelder is een papierproducent. Bij de productie van papier uit pulp moet het malen van de pulp worden uitgevoerd met minimale schommelingen, terwijl het pulppeil in de mixer (tank) binnen vaste grenzen moet blijven. DotX heeft het besturingssysteem in januari 2008 op een zodanige manier gewijzigd dat de malingschommelingen met meer dan 40% zijn verminderd. De onderstaande figuur toont (geschaalde) metingen.

Besturing van een gasturbine die is verbonden met een hoogoven

...

Klant: Tata Steel, Nederland. In een hoogoven ontsnappen uitlaatgassen tijdens het proces van ijzerproductie. Deze gassen passeren onder andere door een gasturbine om elektrische energie op te wekken. Ideaal gezien wordt het vermogen van de turbine gemaximaliseerd, terwijl de druk in de hoogoven (die direct wordt beïnvloed door de gasturbine) zo constant mogelijk blijft. DotX heeft de processen gemodelleerd met behulp van een snelle grijze-box modelleringsmethode en op basis van het model verschillende wijzigingen voorgesteld voor het bestaande controlesysteem. De adviezen van DotX zijn geïmplementeerd door interne medewerkers van Tata en in bedrijf gesteld. Sindsdien produceert de gasturbine die is aangesloten op de hoogoven op 99% van zijn elektrische capaciteit.

Systeemintegratie voor onderzoek naar batch-kristallisatoren

Klant: ISPT, Nederland. ISPT, een afkorting van het Institute for Sustainable Process Technology, is een zogenaamd topkennisinstituut, dat wil zeggen een instituut waar grote en kleine bedrijven en universiteiten samenwerken en medegefinancierd worden door de Nederlandse overheid. In 2011 raakte DotX betrokken bij het ISPT-project PH-00-04, getiteld “Intelligente waarneming en regeling voor farmaceutische batchkristallisatie”. Het doel van dit project (waarin 12 bedrijven en kennisinstituten deelnemen) is het ontwikkelen en testen van verbeterde batchregeling. Dit doel moet worden bereikt door (1) de zaadtechniek te verbeteren, (2) het toepassen en testen van onlinemeettechnieken voor de distributie van kristalgrootte en voor de concentratie van de oplossing, en (3) het toepassen en testen van methoden om de groeisnelheid van kristallen en de kristalgrootte te regelen. Eind 2010 was een meetskid gerealiseerd met vier verschillende onlinemeetsensoren en een pomp om suspensies van kristallen te circuleren. Het meetskid kan via slangen worden aangesloten op elke batchreactor, zie de bovenstaande figuur. DotX heeft de software en computersystemen geïntegreerd in een controleplatform. Dit platform maakt een breed scala aan taken mogelijk, waaronder het realtime uitlezen van alle metingen, realtime trending van elke gemeten variabele, en onderzoekers in staat stellen algoritmen van elke complexiteit te programmeren in hun favoriete softwareomgeving (Matlab), om de batchvolgorde, zaaien en koelvloeistof tijdens een batch te regelen. Het controleplatform integreert in wezen een veelvoud aan software- en hardwareproducten verspreid over verschillende pc’s en PLC’s, met behulp van drie verschillende communicatieprotocollen.

nl_NLDutch